Đầu tư tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Vedi Group

Thành lập ngày 29/11/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Vedi Group (Vedi Group) chủ trương xây dựng một hệ sinh thái giáo dục và đào tạo, bao gồm việc đầu tư và vận hành Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Vietschool, Hệ thống các Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Vedi Academy, hệ thống sách giáo khoa giáo trình qua dự án Vedi Books và phát triển các công nghệ phục vụ giáo dục qua Dự án Vedi Tech.

Trở về
https://www.bvgroup.vn/
https://www.bvgroup.vn/catalog/view/theme/